Monthly Archives: Luty 2017

 • 0

Kamilla Wojtas-Błażej

Category : Uncategorized

Jestem absolwentką Logopedii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Z natury jestem humanistką.Interesuje mnie wieloaspektowy rozwój człowieka,praca z całym ciałem,które jest systemem naczyń połączonych, dlatego też dla lepszych efektów terapię logopedyczną łącze z innymi terapiami np.terapią taktylną,terapią ręki. W swojej pracy wykorzystuję też elementy psychomotoryki,integracji sensorycznej.
Lubię zabawy logopedyczne w połączeniu z Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Prywatnie jestem mamą dwóch przedszkolaków,którzy motywują mnie do nieustającego rozwoju i bardzo indywidualnego rozpatrywania potrzeb i problemów każdego człowieka.

 • 0
Logopeda Jelcz-Laskowice

Dorota Jędruszak

Category : Uncategorized

Praca jako logopeda w Jelczu-Laskowicach to dla mnie działanie terapeutyczne na wielu poziomach. Pojmuję ją nie tylko jako korektę artykulacji, ale także wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, terapia ręki,  masaż logopedyczny. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i logopedii pomagają mi dobrać odpowiednie metody pracy z dziećmi do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Zawsze dbam też o przyjazną atmosferę w czasie zajęć, by przynosiły one jak najlepsze efekty.


 • 0
Świetlica Jelcz-Laskowice

Paulina Nawrocka

Category : Uncategorized

Nazywam się Paulina Nawrocka.

Studiuję Pedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W świetlicy „Synapsa” jestem odpowiedzialna za opiekę nad dziećmi.

W wolnym czasie lubię zrelaksować się przy dobrej książce lub na rowerze. Nie wyobrażam też sobie tygodnia bez zajęć fitness, a zwłaszcza jogi.


 • 0
logopeda jelcz-laskowice

Rozwój wymowy – kiedy dziecko potrzebuje pomocy logopedy?

Category : Uncategorized

Wady wymowy są przyczyną trudności w nawiązywaniu relacji towarzyskich i zawodowych w dorosłym życiu. Zdarza się, że dopiero na tak późnym etapie do logopedy trafiają osoby, którym dysfunkcja przeszkadza w tworzeniu związków, czy budowaniu kariery. Ich kłopotów można by uniknąć, gdyby pracę z logopedą zaczęto wiele lat wcześniej, w okresie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Do tego potrzebna jest jednak kontrola i aktywność ze strony rodziców. I tu pojawia się problem, bo aby wychwycić nieprawidłowości w rozwoju wymowy, trzeba wiedzieć jakie są normy. Na co i kiedy zwracać uwagę?

4 etapy rozwoju wymowy dziecka

Aby stwierdzić, czy pociecha potrzebuje wsparcia logopedy, wystarczy zajrzeć do charakterystyki poszczególnych etapów rozwoju wymowy poniżej i porównać z postępami własnego dziecka. Pamiętajmy jednak, by zachować przy tym pewną wstrzemięźliwość (zarówno w rygorystycznym trzymaniu się norm, jak i w przesadnym bagatelizowaniu problemu). Opóźnienia w rozwoju mowy nie są niczym niepokojącym, jeżeli maluch nadrabia je w kolejnych 6 miesiącach. Jeśli po tym okresie nie obserwujemy pozytywnych zmian, wizyta u logopedy jest już koniecznością.

Rozwój wymowy od urodzenia do 1 roku życia  – okres melodii

W tym okresie dzieci przechodzą dwie fazy: głużenie i gaworzenie. Głużenie to samorzutne artykułowanie dźwięków takich jak: gu ga gli tli, itp. Tę fazę przechodzą wszystkich dzieci, także głuchonieme. U dzieci głuchoniemych nie następuje jednak przejście do fazy gaworzenia.

Gaworzenie jest zamierzonym odruchem dziecka i polega na wypowiadaniu sylab, np. ma ma ta ta ba ba. To także czas prychania, mruczenia, itp.

Dziecko do pierwszego roku życia uczy się rozpoznawać melodie mowy (cichy lub podniesiony ton) i kojarzyć dźwięki już zasłyszane. W okolicy roczku malec reaguje na swoje imię, rozumie, co się do niego mówi, wypowiada pierwsze słowa.

Rozwój wymowy od 1 do 2 roku życia – okres wyrazu

Dziecko w tym okresie rozumie bardzo dużo słów, ale niewiele z nich potrafi wypowiedzieć. Do końca 2 roku życia pozna ok. 300 słów. Będzie potrafiło wymówić wszystkie samogłoski (a, e, u, i, o, u, y) oraz spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, niekiedy też ć, ź, dź).

To świetny czas na ćwiczenie z dzieckiem wyrazów dźwiękonaśladowczych, np. miau, chał, itp. oraz proste wyrazy dwusylabowe, np. mama, tata, papu.

Ze względu na ograniczone umiejętności wymowy, malec w tym wieku czasem wymienia głoski na inne lub skraca wyrazy, np. mówi: tota zamiast ciocia, nima zamiast nie ma,  tele zamiast telefon, kloko zamiast krokodyl.

W drugim roku życia u dziecka rozwija się spostrzegawczość i pamięć. To zaś przyczynia się do dużego postępu w zakresie poznawanych i wypowiadanych słów.

Rozwój wymowy od 2 do 3 roku życia – okres zdania

Ten etap rozpoczyna się od łączenia wyrazów w proste zdania (dwu-  trzy- wyrazowe), które stopniowo ulegają wydłużeniu. Zdania początkowo są tylko twierdzące, ale z czasem przechodzą w pytania i tryb rozkazujący. Oprócz poznanych słów, maluchy w tym wieku zaczynają tworzyć swoje własne wyrazy.

Z dużą łatwością dziecko opanowuje rzeczowniki. Czasowniki wypowiadane są rzadziej, zazwyczaj w bezokoliczniku. Co ciekawe, dzieci w tym wieku dostrzegają błędy w wymowie u innych, ale same nie potrafią jeszcze poprawnie wypowiedzieć danego słowa (dlatego od początku należy się starać mówić do malucha poprawnie zamiast zdrabniać lub zamieniać słowa na „dziecięce” odpowiedniki) . Choć wypowiedzi trzylatka są jeszcze niezdarne, to powinny być już zrozumiałe nie tylko dla najbliższych, ale i dla otoczenia.

Dziecko pomiędzy 2, a 3 rokiem życia potrafi wypowiadać kolejne spółgłoski: f, w, k, g, l, s, z, c, dz. Niekiedy wymawia już samogłoski nosowe (ą, ę). Głoskę „r” może wymieniać na „,j, l, ł”.

W tym wieku skracanie wyrazów i wymiana głosek trudnych na „wygodniejsze” to jeszcze nie powód do wizyty u logopedy. Aparat mowy wciąż jest niedoskonały, stąd mogą jeszcze pojawiać się pewne uproszczenia w artykulacji.ćwiczenie logopedyczne

Rozwój wymowy od 3 do 7 roku życia – okres swoistej mowy dziecka

4-latek potrafi użyć czasu przeszłego i przyszłego. Opowie też bajkę lub zrelacjonuje wydarzenia z przedszkola.

W tym wieku dziecko odróżnia głoski twarde od miękkich, np. c od ć, z od ź. Nadal może niepoprawnie wymawiać r, a głoski takie jak ż, cz wymieniać na z,c.

5-latek zna już bardzo dużo słów i potrafi wytłumaczyć ich znaczenie, opisać przedmioty, a także skorygować kogoś lub siebie, jeśli zauważy błąd w wymowie.

Maluch umie wypowiedzieć r, a nowe umiejętności w zakresie wymowy tak go angażują, że zaczyna on nadużywać trudniejszych głosek. Mówi więc np. rizak zamiast lizak, włoszy zamiast włosy, itp. Jest to okres przejściowy, którym nie należy się zbyt przejmować.

Jeśli wymowa r jest nadal niewyraźna to warto skonsultować się z logopedą.

6-latek głoskuje proste wyrazy, wyodrębnia sylaby, wymienia wyrazy, które zaczynają się na określoną literę, potrafi wypowiedzieć wszystkie głoski.

Okres swoistej mowy dziecka kończy się prawidłową artykulacją oraz umiejętnością poprawnego złożenia zdania.logopedia

Kiedy potrzebny jest logopeda?

Większość rodziców bacznie przygląda się swoim dzieciom i czynionym przez nie postępom. Taka czujność jest konieczna przez długi czas, bo zaburzenia wymowy mogą ujawniać się zarówno w okresie niemowlęcym, przedszkolnym, jak i znacznie później. Pamiętajmy, ponad półroczne opóźnienie w rozwoju wymowy to sygnał, by zaburzenia skonsultować z logopedą.

Jest też grupa maluchów, które wymagają poświęcenia nieco większej uwagi i szybszej reakcji, niż pozostałe dzieci. To dzieci.:

 • z objawami wcześniactwa,
 • z zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • z zaburzonym rytmem rozwoju,
 • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 • z nieprawidłową budową narządów mowy,
 • z nadpobudliwością lub podpobudliwością.

Rozwój mowy może przebiegać z zakłóceniami również u dzieci, które:

 • późno zaczynają podnosić główkę, siadać, czy chodzić,
 • mają problemy ze ssaniem, gryzieniem i przełykaniem lub były długo karmione przez smoczek,
 • mało gaworzą lub mało mówią,
 • nie kontrolują wycieku śliny,
 • nie reagują lub słabo reagują na dźwięki,
 • oddychają przez usta.

W takich przypadkach warto częściej konsultować się z logopedą, by jak najwcześniej wykryć ewentualne nieprawidłowości w wymowie i rozpocząć terapię zajęciową.

 

Źródła:

Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. WSiP, Warszawa 1998

Demel G.: Wady wymowy, PZWL Warszawa, 1979

Minczakiewicz E. M.: Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997

Spałek E., Piechowicz-Kułakowska C.: Jak pomóc dziecku z wada wymowy, IMPULS, Kraków 1996

Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy,PZWL, Warszawa 1992

 


 • 0
trening słuchowy

   Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW

Category : Uncategorized

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy oparty jest na aktualnych badaniach naukowych

 

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Celem programu jest usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Na podstawie diagnozy dziecka pozwala na indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia  w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

 

Jeśli obserwujecie Państwo u dziecka problemy dziecka z:

– czytaniem

– prawidłowym pisaniem

– ortografią

– nauka języków obcych

– opóźniony rozwój mowy

a także:

– trudności w rozumieniu mowy w hałasie i/ lub w dużej grupie, znacznie lepiej

funkcjonuje w kontakcie indywidualnym;

– kłopoty z zapamiętywaniem informacji podawanych kanałem słuchowym;

– dziecko prosi o powtórzenie polecenia;

– ma trudności z określeniem kierunku, z którego dobiega głos

– mimo uważnego słuchania ma trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem

dłuższych poleceń, instrukcji słownych, szczególnie tych, wymagających

realizacji jakiś czas później;

– ma kłopoty z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas

wypowiedzi, jego słownictwo jest ubogie;

– jego mowa jest monotonna

– mylenie podobnie brzmiących wyrazów i głosek p/b, k/g, t/d i błędnie je

zapisuje

– ma trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, posługiwaniem się

alfabetem, zapamiętywaniem dni tygodnia, miesięcy, dat itp

– wolno reaguje na informacje słuchowe, jakby potrzebowało więcej czasu na

przyswojenie i przetworzenie informacji

– sprawia wrażenie nieobecnego

– jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki

– miało opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymującą się wadę wymowy,
– zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.

– w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu

Jak wygląda diagnoza?
Badanie odbywa się na platformie diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical.
Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 roku)
– młodszym szkolnym
– szkolnym i młodzieży

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala na  dobranie odpowiedniego programu terapii odpowiadającego potrzebom dziecka .

Jak przebiega trening słuchowy ?

Neuroflow jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, odpowiadania na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Oznacza to, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

 

 1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców albo w gabinecie pod okiem terapeuty.
 2. Podzielony jest na trzy etapy, każdy etap to ok. 8 tygodni.
 3. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
 4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 20-25 min.
 5. Diagnozę/ terapie prowadzi provider Neuroflow , którzy ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow.
 6. Cały trening trwa ok 24 tyg.
  Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową. Uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

Jakie są efekty Aktywnego Treningu Słuchowego?

– dłuższa czas uwaga

– poprawa pamięci słuchowej

– poprawa prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja)

– wyciszenie emocjonalne

– wyciszenie psychoruchowe

– lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka
– poprawa wyrazistości mowy

Inne często obserwowane zmiany po zastosowaniu treningu NEUROFLOW to:
– wzrost samooceny
– poprawę pewności siebie,
– obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
– poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.