trening słuchowy

   Aktywny trening słuchowy NEUROFLOW

Posted on

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy oparty jest na aktualnych badaniach naukowych

 

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Celem programu jest usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe. Na podstawie diagnozy dziecka pozwala na indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia  w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

 

Jeśli obserwujecie Państwo u dziecka problemy dziecka z:

– czytaniem

– prawidłowym pisaniem

– ortografią

– nauka języków obcych

– opóźniony rozwój mowy

a także:

– trudności w rozumieniu mowy w hałasie i/ lub w dużej grupie, znacznie lepiej

funkcjonuje w kontakcie indywidualnym;

– kłopoty z zapamiętywaniem informacji podawanych kanałem słuchowym;

– dziecko prosi o powtórzenie polecenia;

– ma trudności z określeniem kierunku, z którego dobiega głos

– mimo uważnego słuchania ma trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem

dłuższych poleceń, instrukcji słownych, szczególnie tych, wymagających

realizacji jakiś czas później;

– ma kłopoty z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, brakuje mu słów podczas

wypowiedzi, jego słownictwo jest ubogie;

– jego mowa jest monotonna

– mylenie podobnie brzmiących wyrazów i głosek p/b, k/g, t/d i błędnie je

zapisuje

– ma trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, posługiwaniem się

alfabetem, zapamiętywaniem dni tygodnia, miesięcy, dat itp

– wolno reaguje na informacje słuchowe, jakby potrzebowało więcej czasu na

przyswojenie i przetworzenie informacji

– sprawia wrażenie nieobecnego

– jest nadwrażliwe na niektóre dźwięki

– miało opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymującą się wadę wymowy,
– zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.

– w dzieciństwie chorowało na wysiękowe zapalenie uszu

Jak wygląda diagnoza?
Badanie odbywa się na platformie diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical.
Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:
– dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 roku)
– młodszym szkolnym
– szkolnym i młodzieży

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala na  dobranie odpowiedniego programu terapii odpowiadającego potrzebom dziecka .

Jak przebiega trening słuchowy ?

Neuroflow jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, odpowiadania na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Oznacza to, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

 

  1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców albo w gabinecie pod okiem terapeuty.
  2. Podzielony jest na trzy etapy, każdy etap to ok. 8 tygodni.
  3. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
  4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 20-25 min.
  5. Diagnozę/ terapie prowadzi provider Neuroflow , którzy ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow.
  6. Cały trening trwa ok 24 tyg.
    Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową. Uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

Jakie są efekty Aktywnego Treningu Słuchowego?

– dłuższa czas uwaga

– poprawa pamięci słuchowej

– poprawa prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja)

– wyciszenie emocjonalne

– wyciszenie psychoruchowe

– lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka
– poprawa wyrazistości mowy

Inne często obserwowane zmiany po zastosowaniu treningu NEUROFLOW to:
– wzrost samooceny
– poprawę pewności siebie,
– obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
– poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.