Sylwia Przondo

  • 0

Sylwia Przondo

Category : Uncategorized

 

Pracuje z dziećmi i dorosłymi

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Ukończyłam studia dzienne i podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

Specjalizuję się w terapii wad i zaburzeń mowy oraz w terapii dysleksji, dysortografii i dysgrafii z elementami terapii ręki.
Moim priorytetem jest wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. Ponieważ wierzę, że skuteczna terapia to taka, która obejmuje wszystkie aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka, chętnie współpracuję ze specjalistami z różnych dziedzin.
Moje motto: Dostosuj terapię do dziecka, nie dziecko do terapii.
Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i gimnazjalnym, pasjonatka neurodydaktyki i edukacji demokratycznej.

Prowadzę:
* diagnozę i terapię zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego czy zespołami genetycznymi,
* diagnozę i terapię dzieci z tzw. grupy ryzyka,
* diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia i połykania,
* diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
* diagnozę i terapię wad wymowy (m.in. : seplenienia, rotacyzmu, betacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej…),
* terapię dysleksji rozwojowej i dysortografii,
* terapię dysgrafii z elementami terapii ręki,
* konsultacje dla rodziców,
* warsztaty dla rodziców.

Szkolenia:
Afazja – diagnoza i terapia
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka
Terapia taktylna
Kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”
Kurs Glottodydaktyki i glottoterapii
Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
Integracja odruchów wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
Skuteczne metody pracy logopedycznej
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
Drama i Logorytmika w teorii i praktyce
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
Metoda Dobrego Startu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika planu daltońskiego
Piękny umysł dziecka

Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci-aspekt logopedyczny.
Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu aparatu ustno-twarzowego.
Grafomotoryka w pracy z dzieckiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR.